مقایسه تطبیقی روش های تثبیت بستر خاک های روانگر به کمک جت گروتینگ، شمع در جا و میکروپایل

با توجه به شرایط اقلیمی ایران و پارامترهای نظیر زلزله اکثر پروژه های بزرگ زیرساخت در کشور با موضوع تثبیت بستر به کمک روش های سنتی و نوین درگیر هستند. در این پژوهش با مقایسه تطبیقی سه روش متداول جت گروتینگ، میکروپال و ستون درجا شمع بتنی به بررسی ویژگی های یک بر اساس دو قید روانگرایی خاک و کنترل نشست می پردازیم و در انتها آنالیز قیمت براساس پارامترهای اجرایی و توانمندی پیمانکاران کشور با درنظر گرفتن ماشین آلات مرتبط بهترین گزینه از روش های مذکور بیان می گردد. در تحلیل و مدل سازی انجام شده از روش های تحلیلی، نرم افزارهای Plaxis و نرم افزار Settle ۳D استفاده شده است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.