دکتر مانشت ملکی واثق

مدیرعامل، دکتری مهندسی ژئوتکنیک، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه شهید چمران

دکتر فرید سعیدی نیا

رئیس هیئت مدیره، فارغ التحصیل کارشناسی عمران دکترا مدیریت ساخت

خانم مهندس مرسا غلامیان ابوالفتحی

عضو هیئت مدیره، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق طراح و کارشناس الکتریک

خانم مهندس شهلا فرج اله

عضو هیئت مدیره، فارغ التحصیل مهندسی شیمی طراح و کارشناس نفت و گاز