آقای فرید سعیدی نیا

رئیس هیئت مدیره

خانم مهندس شهلا فرج اله

عضو هیئت مدیره، فارغ التحصیل مهندسی شیمی طراح و کارشناس نفت و گاز