دکتر مانشت ملکی واثق

مدیرعامل، دکتری مهندسی ژئوتکنیک، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه شهید چمران

آقای فرید سعیدی نیا

رئیس هیئت مدیره

خانم مهندس مرسا غلامیان ابوالفتحی

عضو هیئت مدیره، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق طراح و کارشناس الکتریک

خانم مهندس شهلا فرج اله

عضو هیئت مدیره، فارغ التحصیل مهندسی شیمی طراح و کارشناس نفت و گاز