ساختار سازمانی

مدل توسعه تعالی سازمان

آقای فرید سعیدی نیا

رئیس هیئت مدیره

خانم مهندس شهلا فرج اله

عضو هیئت مدیره، فارغ التحصیل مهندسی شیمی طراح و کارشناس نفت و گاز

آقای دکتر سعید کیا

PhD, DBA, M.Sc. in Structural Engineering (Civil Engineering), M.Sc. in Construction Engineering and Management, MBA & BSc

مهندس علی ملکی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

خانم مهندس آمنه شفاهیان

کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه چمران

آقای دکترمحمد علی مرادی

دکتری ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خانم مهندس الهه یارایی

کارشناسی مهندسی عمران گرایش عمران

مهندس روستا

کارشناس ارشد مهندسی برق

آقای دکتر نعیم بنی سعید

دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

آقای مهندس ابراهیم پیک

کارشناس ارشد عمران در سال دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای مهندس ناصر صابری

کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان دانشگاه تهران

آقای مهندس علی مجتهد جابری

کارشناس ارشد معماری و مدرس دانشگاه تهران

آقای مهندس پرویزفائزی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک انستتیو تکنولوژی هند

آقای مهندس رحمت اله پورفخر

کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران

خانم مهندس دادخواه

کارشناس ارشد مهندسی معماری

آقای سلطانی

کارشناس حسابداری- مدیر مالی

آقای مهندسین فرزین

کارشناسی مهندسی عمران گرایش عمران

خانم مهندس زمانی

کارشناس ارشد مهندسی عمران

کارشناسی مهندسی عمران گرایش عمران