نمونه پروژه های شرکت مهندسین مشاور اروند

جزییات کامل پروژه ها در فایل رزومه شرکت می باشد.

طراحی سردرب و ساختمان اداری پتروشیمی ماهشهر

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)